Esteettömyysvalinnat

Koneosapalvelu Oy
Koneosapalvelu Oy
Koneosapalvelun toimitusjohtaja Hannu Soimasuo uskoo, että vahvuuksien hyödyntämisen painoarvo on olennainen onnistuneissa työsuorituksissa.

Koneosapalvelu soveltaa vahvuusajattelua menestyksekkäästi

Toimitusjohtaja Hannu Soimasuon mukaan keskinäinen yhteisymmärrys työyhteisössä lisääntyy vahvuuksien käsittelyn kautta.

Koneosapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Hannu Soimasuo valjasti vahvuusajattelun osaksi yrityksen toimintaa, koska hän oli todennut sen hyödyt aiemmassa työpaikassaan. Haastattelin Soimasuota vahvuusajattelun soveltamisesta käytäntöön päivittäisessä työssä.

Miten tutustuit vahvuusajatteluun?

Edellisessä työpaikassani Javasko oy:llä teimme ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoituksen ensin ®LVK johtoryhmälle, sitten lopuillekin toimihenkilöille.

Huomasin, miten vahvuuksien käsittely yhdessä ryhmänä auttoi työkavereita näkemään ja arvostamaan toisten vahvuuksia, ja samalla ymmärtämään omia ja toisten kehittämiskohteita. Vahvuuksien nimeäminen ja tunnistaminen paransi ryhmädynamiikkaa ja keskinäistä kommunikointia. Henkilöt, joiden yhteistyö ei välttämättä aikaisemmin ollut kovin hedelmällistä, alkoivat ymmärtää toisiaan ja yhteistyö parani.

Kun tulin vuonna 2020 Koneosapalveluun toimitusjohtajaksi, oli luonnollista hyödyntää samaa vahvuusajattelua myös täällä. Teimme ensimmäisenä ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoituksen esimiehille heille suunnatun valmennuksen yhteydessä. Sittemmin Vahvuuskartoituksia on laajennettu myös muihin toimihenkilöihin. Tällä hetkellä noin puolet heistä on käyty läpi ja tarkoitus on laajentaa ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoitus koko henkilöstön kattavaksi.

Miten olet soveltanut vahvuusajattelua yrityksessänne?

Vahvuusajattelu vaikuttaa päivittäisessä työssäni siihen, millä tavalla lähestyn henkilöitä, miten asioita esitän. Esimerkiksi harkitsijoille annetaan enemmän aikaa ja konteksti-vahvuudelle taustoitetaan toimeksiantoja laajemmin. Vahvuudet auttavat minua ymmärtämään henkilön perus-”setupia”.

Koneosapalvelussa on ollut viime vuosina paljon organisaatiomuutoksia ja henkilövaihdoksia. Tehtävien uusjaossa vahvuuksien tunteminen auttaa löytämään oikeat ihmiset kuhunkin tehtävään.

Toisaalta näemme myös mitä vahvuuksia olemme vailla, eli mitä meidän tulisi erityisesti huomioida kun teemme uusia rekrytointeja. Kithydro oy:n fuusioituessa Koneosapalveluun vuoden 2023 alussa henkilöiden luontaisten vahvuuksien tunteminen oli erityisen hyödyllistä. Se nopeutti ihmisten saamista oikeisiin tehtäviin.

Resurssien suunnittelussa etsimme ensin talon sisältä vahvuuksien perusteella, onko sopivaa henkilöä, ja vasta sen jälkeen tarvittaessa rekrytoimme uusia. Olemmekin onnistuneet sisäisissä tehtäväsiirroissa ja toimenkuvien kehityksessä hyvin.

Olemme hyödyntäneet ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoitusta myös rekrytoinnissa lopullisen valinnan tukena.

Henkilöstön kehityskeskusteluissa käytämme henkilön luontaisia vahvuuksia sen hahmottamisessa, toimiiko henkilö nykyroolissaan kuinka paljon vahvuusalueillaan ja kuinka paljon ei-vahvuusalueilla.

Mitä vaikutuksia vahvuusajattelulla on ollut toimintaasi toimitusjohtajana?

Vahvuudet ovat osa itsereflektointiani. Pyrin johtamisessa huomioimaan alueita, joissa itselläni ei ole vahvuuksia. Pyrin myös tunnistamaan ja tiedostamaan henkilöstön vahvuudet. Pyrin kehittämään työnkuvia niiden perusteella, jotta pystymme hyödyntämään vahvuuksia mahdollisimman paljon. Jos henkilö on väärässä roolissa, se näkyy sekä naamasta että työsuorituksesta. Vahvuuksien kautta tähän pääsee porautumaan.

Toimitusjohtajana olen tarkastellut vahvuuksien perusteella myös ryhmiä, kuten johtoryhmää, esimiehiä sekä asiantuntijoita. Olemme toimihenkilöinä varsin homogeenien ryhmä, meillä on paljon erinomaisia, mutta samankaltaisia vahvuuksia, esimerkiksi vaihtelun hyödyntäjä tai oppija. Tämän tunnistaminen on tärkeää, jotta voimme rekrytoida henkilöitä, jotka paikkaavat meidän yhteisten vahvuuksiemme katvealueitamme esimerkiksi systemaattisuuden, saavuttamisen ja pitkäjänteisyyden osalta.

Mitä vaikutuksia vahvuusajattelulla on ollut organisaatiossanne?

®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoitusta ei vielä ole tehty kaikille työntekijöille, joten sitä ei ole saatu vielä täysimääräisesti hyödynnettyä. Esimiesjoukolle se selvästikin oli hyödyllinen ja avasi uutta näkökulmaa heidän tekemiseensä.

Viimeiset kolme vuotta on sisältänyt Koneosapalveluissa monia ulkoisia ja sisäisiä suuria muutoksia, mitkä ovat kuormittaneet henkilöstöä ja johtoa. Tämä on hidastanut vahvuusajattelun jalkauttamista.

Strateginen valintamme on, että ellei ole ulkoista pakkoa, lähivuodet keskitymme fuusion jälkeisen tilanteen ja tuloksentekokyvyn vakiinnuttamiseen ilman muita suuria muutoksia.

Meidän tulee laajentaa Vahvuuskartoitus koko henkilöstöön, jota saamme koko organisaatioon saman ajattelumallin. Myös henkilöstön vahvuuksien tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen on kirjattu yrityksen päivitettyyn strategiaan.

Ja vielä kysymys luontaisten vahvuuksien ja kompetenssien johtamisesta – mitä ajattelet siitä?

Työtehtävistä suoriutumisessa vahvuuksien painoarvo on usein suurempi kuin kompetenssin. Jotta henkilö onnistuu työtehtävissä, tulisi hänen saada toimia merkittävästi omien vahvuuksien alueella. Useimmat tehtävät voi kyllä oppia, kun motivaatio on kohdallaan.

iso koneita

 

Koneosapalvelu Oy

  • Perustettu 1976
  • Toimitusjohtaja Hannu Soimasuo (2020)
  • Liikevaihto 15,4 milj.
  • Henkilöstämäärä 70
  • Toimipisteet: Vilppula, Joensuu, Kitee, Kuopio, Lahti, Lappeenranta
  • Kuuluu Outokummun Metalli-konserniin

®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoitus

Vahvuuksien tunnistaminen auttaa organisaatiossa ihmisiä monella tavalla toimimaan yhdessä tehokkaammin sekä parantamaan motivaatiota ja hyvinvointia.

Lue miten Koneosapalvelussa ja Jakamossa vahvuuksia on hyödynnetty johtamisessa, organisaation muutoksissa sekä itsensä ja toisten ymmärtämisessä.